สำนักหอสมุดประกาศขยายเวลาปิดพื้นที่บริการห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความในวารสารและหนังสือทางวิชาการ โดยสำนักพิมพ์ Cambridge University Press

แนะนำหนังสือ ISO มาตรฐานในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กร

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ให้บริการนำส่งเอกสาร (D.D.) ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ฐานข้อมูล SciFinder เพิ่มศักยภาพเป็น SciFinder-n ครอบคลุมข้อมูลทางเคมี

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการผ่านช่องทาง Line @cmulibrary

สำนักหอสมุดให้บริการสืบค้นข้อมูลวารสารเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

บริการฐานข้อมูล E-Books ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ COVID-19

ขอเชิญร่วมการอบรม Endnote และ Journal Citation Report โดย A Clarivate Analytics Company

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรม EndNote X9 Vet-Lib Class (Online) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ODILO ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายสาขาวิชา อ่านฟรี

ช่องทางบริการคืนหนังสือสำนักหอสมุด

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรม Online Library Class เดือนพฤษภาคม 2563

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Dentistry Library Class เดือนพฤษภาคม 2563

ห้องสมุดขยายเวลากำหนดส่งคืนหนังสือไปจนถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมช่วยการวิจัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อช่วยการเรียนรู้และวิจัย โดยสำนักพิมพ์ IEEE

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Springer Link หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข วิศวกรรม ฯลฯ

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Royal Society Publishing วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

Pages