ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายและสาธิตการทำอาหาร เรื่อง อาหารคลีนต้าน COVID ครั้งที่ 2

เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Matichon e-Library แหล่งข้อมูลกฤตภาคข่าวอิเล็กทรอนิกส์หนังสือพิมพ์

ขอเชิญร่วมการบรรยายเรื่อง อาหารคลีนต้าน COVID

ขอเชิญร่วมการบรรยายเรื่อง การสร้างเสริมพลังสุขภาพจิตเพื่อสร้างสรรค์การดำเนินชีวิตที่สมดุล และกิจกรรม Workshop

ห้องสมุดงดให้บริการระบบยืมคืน/ OPAC/ Renew ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง Understanding ScienceDirect Best Practices and Training Webinar

ปรับโฉมใหม่ หน้า Renew online

หลักสูตรเรียนฟรี การเสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ขอเชิญเข้าใช้บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ (NewsCenter)

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการแจ้งเตือนวันกำหนดส่งคืนหนังสือ

เชิญร่วมอบรมวิธีการใช้งาน SciFinder-n ฐานข้อมูลสืบค้นข้อมูลทางเคมี

นักศึกษารหัส 63 ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรนักศึกษายืมหนังสือ

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมการอบรม LIBRARY CLASS ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

สำนักหอสมุดเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งล่าแต้ม CMU Walk Together

บริการออนไลน์ของสำนักหอสมุด

เชิญเข้าร่วมการอบรมฐานข้อมูล ScienceDirect/ Scopus 101/ Good publication

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล The Human Kinetics Library ด้านสุขภาพ และการบริหารการออกกำลังกาย

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล The Economist Intelligence Unit (EIU) ด้านเศรษฐกิจและการวิจัยทางธุรกิจ

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Springer Materials ด้านวัสดุศาสตร์และด้านเคมี

สำนักหอสมุดเชิญร่วมกิจกรรมปรับพฤติกรรมชีวิต Fit & Firm และกิจกรรมเดิน-วิ่งล่าแต้ม CMU Walk Together

Pages