ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล EnerDATA ด้านงานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานจากทั่วโลก

ปิดให้บริการพื้นที่ชั้น 2 สำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2563

ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ อาคาร 2 สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด กลับมาเปิดให้บริการถึง 3 ทุ่ม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Workshop พุธหรรษา ครั้งที่ 3

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง เสริมสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายให้ถูกต้องเหมาะสมตามวัย

e-Books คู่มือแนะนำสำนักหอสมุด พ.ศ. 2563

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์จัดการอบรม Online Training AMS Library Class ประจำเดือนกันยายน 2563

กิจกรรม Library Wow 2020 ขยายเวลาร่วมสนุกถึง 11 กันยายน 2563

หลักสูตรเรียนฟรี CMU008 การเสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล CMU Library หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัยเรื่อง How to Publish Your Articles/Books?: Advice from Cambridge University Press

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรม Online Library Class เดือนกันยายน 2563

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล turnitin โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล ThaiLis Digital Collection วิทยานิพนธ์และเอกสารฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัยและสถาบันในประเทศไทย

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Library Wow 2020 ลุ้นรับของรางวัล

ขอเชิญร่วมการอบรม Journal Metrics ค่าวัดคุณภาพวารสารวิชาการ

เชิญเข้าร่วมการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัยเรื่อง How to publish with IET jouranals

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Workshop พุธหรรษา ครั้งที่ 2

Pages