ผู้บริหารสัญจร ณ คณะมนุษยศาสตร์

วางพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Focus group กับนักวิจัย

บุคลากร มทร.ธัญบุรี เยี่ยมชมสำนักหอสมุด

ต้อนรับคณะดูงานจาก มจร.วิทยาเขตแพร่

[ภาพกิจกรรม]KM day ครั้งที่ 3

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น SocINDEX

พระนิสิตศึกษาดูงานห้องสมุด

สำนักหอสมุดจัดงาน KM Day ครั้งที่ 3

นักศึกษาสารสนเทศศึกษาดูงานโสตทัศนศึกษา

Pages