ยุบรวมงานบริการผู้อ่านและงานบริการสารนิเทศ

รับนักศึกษาฝึกงานและปฏิบัติงานที่ห้องสมุดกลาง

ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์งดบริการชั่วคราว

กิจกรรมการเตือนสติให้สังคม : ความก้าวหน้าในการให้บริการมุมคุณธรรม ( MORAL Corner)

สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมการจัดทำ Service Blueprint

ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมกิจกรรมบรรณารักษ์พบนักวิจัย

การบรรยายทางวิชาการเรื่อง แง่มุมและแนวคิดเรื่องลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่เนื้อหาดิจิตอล

สำนักหอสมุดร่วมชื่นชมยินดีบรรณารักษ์ศิษย์เก่าดีเด่นของ มช.

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายชุด Bound for Glory ระหว่างวันที่ 11-18 กุมภาพันธ์นี้

การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมดูงาน

บุคลากรและพระนิสิตฝึกปฏิบัติงานซ่อมหนังสือ

สำนักหอสมุดจัดรายการวิทยุ "ห้องสมุดสู่โลกกว้าง"

เจ้าหน้าที่สถานทูตและกงศุลอเมริกันเยี่ยมชมการทำงาน American Corner

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่ในหลวง

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักหอสมุด

เชิญฟังธรรมบรรยายเรื่อง "บุญแก้วิบากกรรมได้หรือไม่?"

การจองบู๊ธหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งปีที่ มช. (CMU Book Fair) ครั้งที่ 16

อบรมฐานข้อมูลแก่บรรณารักษ์ห้องสมุดภาคเหนือ

ยอดนักอ่านประจำเดือน ก.ค. 2552

แสดงความยินดีกับคณะการสื่อสารมวลชน

Pages