ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ขยายเวลาเปิดบริการก่อนสอบ 1 เดือน

รายการสิ่งของที่เก็บได้ในห้องสมุด ระหว่างเดือน มกราคม– ธันวาคม 2553

ขอเชิญใช้บริการฐานข้อมูล Virtual Library Databases จากศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

คณะกรรมการ KM สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมงานด้านการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด

รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ประกาศรับสมัครเลขานุการสำนักงานสำนัก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาดูงานห้องสมุด

สำนักหอสมุดยกย่องชมเชยบุคลากรปฏิบัติงานดีและดีเด่นประจำปี 2553

กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรสำนักหอสมุดประจำปี 2553

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน และตำแหน่งบรรณารักษ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน และตำแหน่งบรรณารักษ์

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย "ภูมิทัศน์ วัฒนธรรม ๔ ภูมิภาค"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

รับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา และตำแหน่งบรรณารักษ์ 3 อัตรา

ขอเชิญชมนิทรรศการในงานวันวิชาการ มช.

นักศึกษาที่ลงชื่อสมัครช่วยงานประชาสัมพันธ์ CMU Book Fair ครั้งที่ 17

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง ขุนช้างขุนแผน : ใครทำให้วันทองเปลี่ยนไป

Pages