ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจขอเชิญใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ Business Expert Press (BEP)

รายการเอกสารแนะนำการใช้ห้องสมุดที่เผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๔

ภาพกิจกรรม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ฐานข้อมูล SCImage Journal &Country Rank

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรมแนะนำบริการที่น้องใหม่ควรรู้

ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ฐานข้อมูล SCImago Journal & Country Rank (SJR)

การฝึกอบรมเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยภายในสำนักหอสมุด

ขอเชิญชมการแสดง capture the Magic

ขอเชิญฟังการบรรยายหัวข้อ “คุณธรรมกับการทำงานอย่างมีความสุข”

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๗๐ รายการ

บรรณารักษ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฝึกอบรมระยะสั้นที่สำนักหอสมุด

คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (ประเทศไทย) ศึกษาดูงานสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดจัดการนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี ๒๕๕๔

การอบรมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โครงการ Group Benchmarking กลุ่มสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วม Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัดให้มีศูนย์หนังสือในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมดูงานสำนักหอสมุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์งดการให้บริการ 1 วัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นักศึกษาสถาบันการพลศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

เชิญร่วมกิจกรรม ScienceDirect eBooks Online Quiz

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

Pages