เชิญร่วมอบรมรับฟังการแนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ IEEE Xplore

กิจกรรมดูหนังฟังเพลง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔

สำนักหอสมุดจัดงาน KM Day ครั้งที่ ๕

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาเอกร่วมกิจกรรม “วันบรรณารักษ์พบนักวิจัย”

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ๒๓ ก.ค. - ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๔

เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ The Star CMUL Best Services ในงาน KM Day ครั้งที่ ๕

เชิญร่วมอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูล Westlaw

เชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมเรื่อง"ใช้โทรศัพท์ฟรีผ่าน CMU Net"

การทบทวนเสนอชื่อบุคลากรดี ประจำปี ๒๕๕๔

พิธีรับมอบรถโดยสารส่วนบุคคลจากคณะเกษตรศาสตร์

กิจกรรมดูหนังฟังเพลง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่

บริการฐานข้อมูลทดลองใช้ (Free Trial Databases)

การอบรมโครงการ Group Benchmarking กลุ่มสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ๔ มิ.ย. - ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๔

สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔

ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพและทักษะด้านสารสนเทศ

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสวันสถาปนาห้องสมุด ครบรอบ ๔๗ ปี

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

สำนักหอสมุดจัดงานเฉลิมฉลองวาระ 47 ปี วันสถาปนาห้องสมุด

Pages