ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมการอบรม LIBRARY CLASS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ประกาศเรื่อง นโยบายห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการอบรม 50 Minute TRAINING @AGRO-INDUSTRY Library ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม Library Class ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม Nursing Library Class ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม 30 Minute with Dentistry Library Class ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม VET LIB CLASS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชำระหนี้สินและคืนหนังสือ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

แจ้งการทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้อาคารสำนักหอสมุด

ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Days ครั้งที่ 16

สำนักหอสมุดขยายเวลาเปิดบริการช่วงก่อนสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 /2563

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมการอบรม LIBRARY CLASS เดือนตุลาคม 2563

สำนักหอสมุดให้บริการ Double A Fast Print

การทาสีผนังภายนอกอาคารสำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 6 - 31 ตุลาคม 2563

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรม Online Training AMS Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2563

เชิญเข้าร่วมการอบรม How to plan your researcher career เพื่อช่วยการเรียนรู้และวิจัย

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรม VET LIB CLASS ประจำเดือนตุลาคม 2563

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จัดการอบรม Pharmacy Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2563

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการอบรม 30 Minute with Dentistry Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2563

Pages