ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรม VET-LIB Class ประจำเดือนมกราคม 2564

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ปิดพื้นที่บริการห้องสมุด วันที่ 7 - 11 มกราคม 2564

ฐานข้อมูล Turnitin อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการบอกรับเป็นสมาชิก

เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Gale ครอบคลุมสหสาขาวิชา

มาตการช่วยเหลือสมาชิกห้องสมุด ในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ฐานข้อมูล ScienceDirect อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการบอกรับฐานข้อมูล

สำนักหอสมุดปรับเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 มกราคม 2564

เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล NewsCenter ครอบคลุมแหล่งข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปิดให้บริการเป็นชั่วคราว ในวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2563

ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรม 50 Minute Training @AGRO-INDUSTRY Library ประจำเดือนธันวาคม 2563

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม Nursing Library Class ประจำเดือนธันวาคม 2563

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จัดการอบรม Online Library Class ประจำเดือนธันวาคม 2563

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรม VET LIB CLASS ประจำเดือนธันวาคม 2563

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ SciFinder-n บรรณานุกรมและสาระสังเขปสาขาเคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ประจำเดือนธันวาคม 2563

แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะนำวิธีการเข้าใช้บริการสำนักหอสมุด

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดอบรม Dentistry Library Class ประจำเดือนธันวาคม 2563

เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "พอเพียงเพื่อยั่งยืน" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมแจกต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ ฟรี

เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล ASME Journals วารสารของ The American Society of Mechanical Engineers

Pages