ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Wiley Online Library บทความวารสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล ScieneDirect ด้านงานวิจัย Coronavirus, SARS, MERA, etc.

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา วันที่ 21 มีนาคม - 26 เมษายน 2563

สำนักหอสมุดแจ้งงดรับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ทุกประเภท (ที่ใช้แล้ว)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการให้บริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจเชิญร่วมกิจกรรม ยิ่งยืม ยิ่งลุ้น

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ขอเชิญร่วมกิจกรรม Library Dentistry Class ประจำเดือนมีนาคม 2563

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ประจำเดือนมีนาคม 2563

บริการแจ้งข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ต่อการใช้บริการของสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะ

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโปรแกรมสนับสนุนการวิจัย ประจำเดือนมีนาคม 2563

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Library Class ประจำเดือนมีนาคม 2563

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Taylor & Francis eBooks หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์เชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย ประจำเดือนมีนาคม 2563

รายชื่อหนังสือจากการเสนอซื้อเข้าห้องสมุดจากการจัดงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 26

สำนักหอสมุดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสืบค้นและแนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Check In @CMU Library ลุ้นรับของรางวัล

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน

ฐานข้อมูลสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-COMMENCEMENT CEREMONY PROGRAM)

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 26

Pages