สำนักหอสมุดให้บริการออนไลน์ ช่วงปิดพื้นที่บริการ

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Turnitin เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกหรือการทำซ้ำผลงานวิชาการ

ประกาศปิดพื้นที่บริการห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 - 13 เมษายน 2563

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Science Direct บทความจากวารสารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ของโรค COVID-19 ฉบับที่ 5 : การปิดพื้นที่บริการสำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ)

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้บริการห้องสมุดออนไลน์

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการห้องสมุดออนไลน์

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services)

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 13 เมษายน 2563

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ปิดบริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 13 เมษายน 2563

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 4 : แนวปฏิบัติการบริการห้องสมุด

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Oxford University Press อ่านบทความและงานวิจัยเกี่ยวกับ coronavirus

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Cambridge University Press บทความงานวิจัยที่เกี่ยวกับ Coronavirus

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 2 : การเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงของบุคลากรสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดปิดให้บริการล่วงเวลา วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563

สำนักหอสมุดขยายกำหนดส่งคืนหนังสือ

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล WHO (World Health Organization) สถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับ Coronavirus

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Springer Nature บทความและงานวิจัย Coronavirus และโรคระบบทางเดินหายใจ

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Web of Science ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวข้องกับ Coronavirus (COVID-19)

Pages