ห้องสมุดงดให้บริการนำส่งหนังสือ (D.D.) ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ห้องสมุดกับบริการยืม-คืนหนังสือ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ขยายวันกำหนดคืนหนังสือ และยกเว้นค่าปรับหนังสือเกินกำหนด ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

เบอร์โทรติดต่อบริการสำนักหอสมุดช่วง COVID-19

สำนักหอสมุดปิดพื้นที่บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 เมษายน 2564

สำนักหอสมุดปิดให้บริการ วันที่ 9 เมษายน 2564

เชิญทดลองเข้าใช้ฐานข้อมูล MLA International Bibliography with Full Text ด้านภาษาศาสตร์

ปิดเทอมนี้ยืมน๊านนาน ยืมวันนี้คืน 23 มิถุนายน 2564

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ปิดบริการชั่วคราว วันที่ 5 - 16 เมษายน 2564

เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Emerald Premier eJournal Collection ฐานข้อมูลวารสาร

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการฝึกอบรม VET-LIB Class ประจำเดือนเมษายน 2564

สำนักหอสมุดขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง Crafting Service Experiences for Lifelong Learning

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลในกิจกรรม กด Add Friend LINE@cmulibrary

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรม Nursing Library Class ประจำเดือนมีนาคม 2564

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการอบรม Dentistry Library Class เดือนมีนาคม-เมษายน 2564

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรม VET-LIB Class ประจำเดือนมีนาคม 2564

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรม Online Training AMS Library Class ประจำเดือนมีนาคม 2564

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการถึง 5 ทุ่มครึ่ง ระหว่างวันที่ 8 - 25 มีนาคม 2564

Turnitin พร้อมให้บริการ เริ่ม 9 มีนาคม 2564

Pages