เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Flipster นิตยสารออนไลน์

สำนักหอสมุด​ขยายเวลาปิดพื้นที่บริการ​ ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564

เชิญเข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Digital Collections - CMUDC)

CMU Library Training ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

สำนักหอสมุดขยายเวลาปิดพื้นที่บริการ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการนำส่งหนังสือ (D.D.) ตามปกติ

บริการ Book Delivery จัดส่งหนังสือฟรี

สำนักหอสมุดชวนอ่านหนังสือ e-Newspaper & Magazine ฟรี

สำนักหอสมุดขยายเวลาปิดพื้นที่บริการ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced EndNote20 พัฒนาทักษะการจัดการเอกสารอ้างอิงขั้นสูง

เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคนิคการสืบค้นและแนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์

เชิญใช้งานฐานข้อมูล Open Access แหล่งรวบรวมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล CMU e-Theses รวบรวมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท และดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาเอก

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์จัดการอบรม 50 Minute Training @Agro-Industry Library ประจำเดือนเมษายน 2564

ช่องทางส่งคำขอยืมหนังสือของสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะ

สำนักหอสมุดงดรับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ (ที่ใช้แล้ว)

สำนักหอสมุดงดชำระค่าปรับเกินกำหนดด้วยเงินสด

บริการขอตรวจสอบหนี้สินของห้องสมุด

สำนักหอสมุดให้บริการ CMU Library Online Services

สำนักหอสมุดเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม Library Online Class ประจำเดือนเมษายน 2564

Pages