คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564

             นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564 ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564