การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Crafting service experiences for lifelong learning

             นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Crafting service experiences for lifelong learning โดยมีอาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองผู้อำนวยการสายบริการและการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการออกแบบบริการในยุคการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนเพื่อนำมาพัฒนาการบริการของหน่วยงาน ให้ตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom และทางช่องทาง Facebook Live เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564