ผู้บริหารสำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเยี่ยมชมการพัฒนาด้านกายภาพและสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนเข้าชมนิทรรศการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564