กิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ทบทวนการลงรายการ 5 Tag สำคัญตามมาตรฐาน RDA

             สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง “ทบทวนการลงรายการ 5 Tag สำคัญตามมาตรฐาน RDA” (Resource Description & Access) โดยมีนางสาวพัฑรา พนมมิตร หัวหน้างานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ และนางสาวสุรีย์วรรณ สรรพสิงห์ งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ เป็นวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักหอสมุด และผ่าน Facebook Live เฉพาะกลุ่มบุคลากรสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564