สำนักหอสมุดศึกษาดูงานด้านการสื่อสารองค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM

              สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวอัคริมา สุ่มาตย์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการบริหารจัดการงานด้านสื่อสารองค์กรตามแนวทาง TQA เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสื่อสารองค์กรได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564