ผู้บริหารสำนักหอสมุดร่วมพิธีเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น และนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563

             นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ร่วมพิธีเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น และนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางวนิดา ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาเก่าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนักศึกษาเก่าสาขาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร HB 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564