สำนักหอสมุดจัดการประชุมการใช้ระบบ e-Payment ในการรับชำระค่าบริการของห้องสมุด

            สำนักหอสมุดจัดการประชุมการใช้ระบบ e-Payment ในการรับชำระค่าบริการของห้องสมุด โดยมีนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานการประชุม และมีนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นางสาวศุภวรรณ อาจกล้า หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้  นางสาวชัณษา สีแดง หัวหน้างานบริการสารสนเทศ  และนางกุลประวีณ์ พรหมอารีย์ หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ เป็นผู้ร่วมดำเนินการประชุมและวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ e-Payment ของสำนักหอสมุด

            การประชุมครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการชำระค่าบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน เพื่อแจ้งให้คณะ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักหอสมุด ได้รับทราบและพิจารณาการใช้ระบบ e-Payment ในการรับชำระค่าบริการของห้องสมุดที่สำนักหอสมุดได้พัฒนาขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่อการชำระค่าบริการห้องสมุดของคณะด้วย โดยมี ผู้บริหารคณะที่เกี่ยวข้อง  เลขานุการคณะ หัวหน้าการเงิน การคลังและพัสดุของคณะ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องจากสำนักหอสมุดและผู้แทนจากสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งหมด 99 คน  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564