กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2564

             สำนักหอสมุด ร่วมกับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โอกาสนี้ นางกชพร ศรีพรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนางวชิราภรณ์ วงศ์วาณิชภักดิ์ เลขานุการสำนักหอสมุด รับมอบของที่ระลึกจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และจากคณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เนื่องในโอกาสสำนักหอสมุดสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ บริเวณด้านหน้าบันไดกลาง ชั้น 1 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564