ประชุมสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมบรรณารักษ์และบุคลากรสำนักหอสมุด ประชุมสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาวิชาเอกสารสนเทศศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 29 คน ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 - 17 มีนาคม 2564 ณ สำนักหอสมุด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชนิตว์ ลีนาราช หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ ดร.พิเชษฎ์ จุลรอด ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ ดร.วรรษพร อารยะพันธ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564