การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2564

             สำนักหอสมุดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  เป็นประธานคณะกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาทพร สมิตะมาน รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ทองนารถ คำใจ และนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นกรรมการและเลขานุการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุม ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564