บุคลากรสำนักหอสมุดให้การต้อนรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            นางวราภรณ์ ฉิมนาคพันธุ์ และนางสาวภณัชรา สุริมล บุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอนและ
การเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เข้าเยี่ยมชมหอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564