การประชุมเรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565-2568

            นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการประชุมเรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565-2568 ซึ่งมีบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานปฏิบัติงาน นักการเงินและบัญชี และนักช่างศิลป์ของสำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564