การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคนิคการสืบค้นและแนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์

            นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสืบค้นและแนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ โดยมีนายจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊คส์ โปรโมชั่น เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ แนวคิด และเทคนิคในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลนานาชาติ ตลอดจนการเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวจำนวน 80 คน ผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Zoom เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564