การถ่ายทอดการประเมินสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competency: Common Competency)

            นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการถ่ายทอดการประเมินสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competency: Common Competency) และประโยชน์ที่ได้รับ โดยมีนางสาวรติยา วีระคำ งานนโยบายและแผน เป็นผู้ถ่ายทอด เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาทรัพยากรบุคคลอิงสมรรถนะ (Competency Based Management เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด ประจำปี 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564