การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Crafting Service Experience ระยะที่ 2

            นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Crafting Service Experience ระยะที่ 2
หัวข้อ Coaching on Service Innovation: Consulting Session
 โดยมีอาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองผู้อำนวยการสายบริการและการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นวิทยากร ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564