การถ่ายทอดการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

             นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการถ่ายทอดการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 โดยมี นางวชิราภรณ์ วงศ์วาณิชภักดิ์ เลขานุการสำนักหอสมุด เป็นผู้ถ่ายทอด เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรให้นำไปสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรรับทราบการดำเนินงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวต่อไป ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564