การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Green Office

              นางวิวรรณ ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Green Office จัดโดยสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร โดยมีนายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนบุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด และผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564