Clipping News ปี พ.ศ. 2563

การตัดข่าวและประมวลผลข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการประเมินผลข่าวจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการเผยแพร่ทางข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสื่อมวลชนอื่นๆ

ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ Clipping News ปี พ.ศ. 2563

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 วันที่ 13 - 19 มกราคม 2563
- ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5 วันที่ 27 มกราคม  2 กุมภาพันธ์ 2563
- ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 26 
- บุคลากรสำนักหอสมุด คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม PULINET ครั้งที่ 10

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 13 วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2563
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การคัดเลือกวารสารสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ
- ฐานข้อมูล Coronavirus, SARS, MERS, etc.
- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 15 วันที่ 6 - 12 เมษายน 2563
- สำนักหอสมุดให้บริการออนไลน์ช่วงปิดพื้นที่บริการ
- สำนักหอสมุดปิดพื้นที่บริการห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 13 เมษายน 2563

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 16 วันที่ 13 - 19 เมษายน 2563
- 4 steps ยืมหนังสือช่วงปิดพื้นที่บริการ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 17 วันที่ 20 - 26 เมษายน 2563
- สำนักหอสมุด มช. ขยายเวลากำหนดส่งคือ 19 มิถุนายน 2563
- สำหรับบัณฑิตใกล้จบ...นัดหมายขอตรวจสอบหนี้สินกับสำนักหอสมุด
- บริการออนไลน์

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 18 วันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563
- บริการไฟล์ภาคนิพนธ์ออนไลน์ (Term paper)
- บริการออนไลน์

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 16 วันที่ 13 - 19 เมษายน 2563
- สำหรับบัณฑิตใกล้จบ...นัดหมายขอตรวจสอบหนี้สินกับสำนักหอสมุด
- 4 steps ยืมหนังสือช่วงปิดพื้นที่บริการ
- สำนักพิมพ์ Springer Link เปิดให้โหลด ebook
บริการไฟล์ภาคนิพนธ์ออนไลน์ (Term paper)

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 20 วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2563
- สำนักหอสมุดขยายเวลากำหนดส่งคืนหนังสือ ถึง 15 กรกฎาคม 2563
- รวบรวมช่องทางติดต่อขอรับบริการส่งคำขอยืมหนังสือ

- สำนักหอสมุด มช. ขยายเวลากำหนดส่งคือ 19 มิถุนายน 2563

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 21 วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2563
- สำนักหอสมุดขยายเวลากำหนดส่งคืนหนังสือ ถึง 15 กรกฎาคม 2563
- สำนักพิมพ์ Springer Link เปิดให้โหลด ebook
- ฮาวทูคืน คืนหนังสืออย่างไรให้ถึงห้องสมุด

- สำหรับบัณฑิตใกล้จบ...นัดหมายขอตรวจสอบหนี้สินกับสำนักหอสมุด

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 22 วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2563
- สำหรับบัณฑิตใกล้จบ...นัดหมายขอตรวจสอบหนี้สินกับสำนักหอสมุด

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 29 วันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2563
- คอร์สออนไลน์เรียนฟรี

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 30 วันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2563
- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำบริการออนไลน์ของห้องสมุดในแต่ละบริการ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 33 วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2563
- ปรับโฉมใหม่ Renew online
- Science Library Alert Service ระบบแจ้งเตือนวันกำหนดส่งคืนหนังสือ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ผ่าน Line

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 34 วันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2563
- ขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง Understanding ScienceDirect Best Practices and Training Webinar
- คอร์สออนไลน์เรียนฟรี

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 35 วันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2563
- บริการออนไลน์ Library Online Services

- ปรับโฉมใหม่ Renew online

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 36 วันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563
- เชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม Healthy@CMU พุธหรรษา ครั้งที่ 2

- บริการออนไลน์ Library Online Services

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 37 วันที่ 7 - 13 กันยายน 2563
- Library Wow 2020

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 39 วันที่ 21 - 27 กันยายน 2563
- Pharmacy library Class Online Training September 2020

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 40 วันที่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2563
- สำนักหอสมุดกลับมาเปิดให้บริการถึง 3 ทุ่ม

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 41 วันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2563
- ผู้บริหารสำนักหอสมุด เข้ารับประกาศนียบัตรการชดเชยคาร์บอน (กลุ่มคนไทย หัวใจคาร์บอน)

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 46 วันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2563
- Medical Book Days 16
- ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ภาคปีการศึกษาที่ 1/2563

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 47 วันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2563
- Nursing Library Class November 2020

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 49 วันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคน 2563
- สำนักหอสมุด มช. MOU ระหว่าง PULINET และ PULINET Plus