Clipping News ปี พ.ศ. 2562

การตัดข่าวและประมวลผลข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการประเมินผลข่าวจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการเผยแพร่ทางข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสื่อมวลชนอื่นๆ

ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ Clipping News ปี พ.ศ. 2561

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 วันที่ 7 - 13 มกราคม 2562
- รับสมัครจิตอาสานักศึกษาช่วยงานห้องสมุด

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 วันที่ 28 - 3 กุมภาพันธ์ 2562
- ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 วันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
- CMU Book Fair ครั้งที่ 25

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 7 วันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
- พิธีเปิดงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 25
- บุคลากรสำนักหอสมุดคว้ารางวัลประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 10 วันที่ 4 - 10 มีนาคม 2562
- ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 11 วันที่ 11 - 17 มีนาคม 2562
- ประกาศปิดปรับปรุงพื้นที่ให้บริการชั่วคราว

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 วันที่ 18 - 24 มีนาคม 2562
- AMS Library Class เดือนมีนาคม 2562

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 14 วันที่ 1 - 7 เมษายน 2562
- การให้บริการหนังสือ วารสารและโสตทัศนวัสดุ ในระหว่างการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุด

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 15 วันที่ 8 - 14 เมษายน 2562
- สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จวนจาว มช. ฮ่วมแต่งก๋ายปื๊นเมือง อู้กำเมือง ตลอดเดือนเมษายน
- สำนักหอสมุดจัด Safe Zone ช่วงวิกฤตหมอกควัน

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 17 วันที่ 22 - 28 เมษายน 2562
- จาว มช. อ่วมใจ๋ สืบสานประเพณีล้านนา แต่งกายพื้นเมือง อู้กำเมือง ตลอดเดือนเมษายน

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 19 วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2562
- มช. ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 21 วันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2562
- กิจกรรมยืมนานช่วงปิดเทอมมาอีกแล้วจ้า

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 23 วันที่ 3 - 9 มิถุนายน 2562
- เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Times Higher Education Institution Subscription

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 25 วันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2562
- สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมผสานกับหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามข้อตกลงยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 27 วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2562
- ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 29 วันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2562
- ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 30 วันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2562
- เชิญชมนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
- เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลฉบับเต็ม และดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าแบบอิสระของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 31 วันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562
- สาระน่ารู้การแต่งการแบบล้านนา หัวข้อ ผิดผี

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 33 วันที่ 12 - 18 สิงหาคม 2562
- ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล World Dissertations Library
- ขอแจ้งปิดบริการห้อง Research Wing ห้อง Group Study และ ห้อง Private Study

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 35 วันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
- แนะนำฐานข้อมูล World Dissertations Library

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 - 8 กันยายน 2562
- บรรณารักษ์สำนักหอสมุดได้รับการคัดเลือกเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 38 วันที่ 16 - 22 กันยายน 2562
- CMUL x TULIB นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มช.และ มธ.สามารถใช้ห้องสมุดระหว่างกันได้ ฟรี

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 41 วันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2562
- แจ้งปิดพื้นที่ให้บริการ Research Wing ห้อง Group Study และ ห้อง Private Study พื้นที่สิ่งพิมพ์รัฐบาลและนวนิยาย

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 43 วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2562
- แจ้งปรับเปลี่ยนทางเข้าสำนักหอสมุด ณ บริเวณด้านหน้าสำนักหอสมุดไปจนถึงริมถนนผั่ง ITSC Corner

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 44 วันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562
- งาน Medical Book Fair ครั้งที่ 15
- นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 โปรดชำระหนี้สินและคืนหนังสือ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 46 วันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2562
- นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 โปรดชำระหนี้สินและคืนหนังสือ
- ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Day ครั้งที่ 15

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 47 วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2562
- สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมนิทรรศการ กาแฟของพ่อ เปลี่ยนแดนฝิ่น เป็นถิ่นกาแฟ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 48 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562
- ช่วงเวลาให้บริการของห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ สอบ Final 1/2562
- สำนักหอสมุดปิด 5 ทุ่มครึ่ง

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 49 วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2562
- พิธีเปิดงานนิทรรศการเรื่อง การแฟของพ่อ เปลี่ยนแดนฝิ่น เป็นถิ่นกาแฟ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 51 วันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2562
- สำนักหอสมุด มช. ขอแจ้งปรับเปลี่ยนทางเข้าสำนักหอสมุด

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 52 วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2562
- ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fari ครั้งที่ 26
- Chiana Nation Knowledge Infrastructure (CNKI) เปิดให้ทดลองฐานข้อมูล
- บรรณารักษ์สำนักหอสมุดได้รับการคัดเลือกเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ