Clipping News ปี พ.ศ. 2560

การตัดข่าวและประมวลผลข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการประเมินผลข่าวจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการเผยแพร่ทางข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสื่อมวลชนอื่นๆ

ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ Clipping News ปี พ.ศ. 2560

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 วันที่ 2 - 8 มกราคม 2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 วันที่ 9 - 15 มกราคม 2560
- การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7
-
 รายการเรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FM 100) หัวข้อ การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7
-
 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 23

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 วันที่ 16 - 22 มกราคม 2560
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 วันที่ 23 - 29 มกราคม 2560
- งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 23
- รายการเรื่องหน้ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FM 100) หัวข้อ สำนักหอสมุด มช. จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 23 และกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน

ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์  
กิจกรรมสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 23

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 วันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2560
โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะการแสดงหาสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2/2559

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 7 วันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 23

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 วันที่ 13 - 19 มีนาคม  2560
- เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Access English โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 13 วันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2560
- ช่วงเวลาให้บริการสำนักหอสมุด ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 14 วันที่ 3 - 9 เมษายน 2560

- เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Access English โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 15 วันที่ 10 - 16 เมษายน 2560
- ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือสงกรานต์ล้านนา

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 16 วันที่ 17 - 23 เมษายน 2560
- ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560
- บริการ Journal Selector แนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 18 วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2560
- รักษาแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้รับประทานเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
- ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 19 วันที่ 8 - 14 พฤษภาคม 2560
- ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 23 วันที่ 5 - 11 มิถุนายน 2560
- ปิดเทอมนี้ห้องสมุดให้ยืมน๊าน...นาน

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 27 วันที่ 3 - 9 กรกฎาคม 2560
- เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Bloomsbury Fashion Central

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 29 วันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2560
- บุคลากรคณะวิทย์ มช. คว้ารางวัลใหญ่การแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัลระดับประเทศ The Thailand ChemInfo Mission 2017

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 31 วันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560
- กิจกรรมบริจาคโลหิต "ทำความดี" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 32 วันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2560
- กิจกรรมบริจาคโลหิต "ทำความดี" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 33 วันที่ 14 - 20 สิงหาคม 2560
- สัมผัสวัฒนธรรมเพื่อนบ้านผ่าน Culture Code
- สำนักหอสมุด มช. เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo สำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 วันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2560
- กิจกรรมอ่านอาเซียน

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 38 วันที่ 18 - 24 กันยายน 2560

- Medical Book Day 2017

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 37 วันที่ 11 - 17 กันยายน 2560
- ทดลองใช้งานฐานข้อมูล TERC

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 39 วันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560
- e-Journals Corner
- งาน Medical Book Day ครั้งที่ 13

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 40 วันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2560
- ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล CNKI

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 41 วันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2560
- เชิญร่วมบริจาคโลหิต

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 43 วันที่ 23 - 29 ตุลาคม 2560
- นิทรรศการ "Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล"

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 44 วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560
นิทรรศการ "Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล"
- เปิดให้บริการเว็บไซต์ Pulons เพื่อช่วยเร่งกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตผลงานการวิจัย

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 45 วันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศแจ้งดำเนินการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 - 9 เมษายน 2561

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 46 วันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน 2560
- สาระจากศูนย์สนเทศภาคเหนือ ข้างหนุกงา
- นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560 โปรดคืนหนังสือและชำระหนี้สิน

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 47 วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2560
- FWCI : ตัวช่วยใหม่ในแพลตฟอร์ม SCOPUS เพื่อช่วยนักวิจัยตัดสินใจใช้อ้างอิงบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
- สำนักหอสมุดเปิดให้บริการนานขึ้น 13 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 51 วันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2560
- Informationists Services บริการสำหรับนักวิจัยของ มช.
- CMU Book Fair ครั้งที่ 24