Clipping News ปี พ.ศ. 2557

การตัดข่าวและประมวลผลข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการประเมินผลข่าวจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการเผยแพร่ทางข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสื่อมวลชนอื่นๆ 

ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ Clipping News ปี พ.ศ. 2557

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 วันที่ 20 – 26 มกราคม 2557
เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ การทำบัตรสมาชิกห้องสมุดสำหรับนักศึกษาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 วันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันเชียงใหม่ (American Corner)

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 วันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2557
- เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ ศูนย์สนเทศภาคเหนือ กับการบริการสารสนเทศท้องถิ่น
- สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่องการบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Providing Information Services with Emerging Technologies)
- ประชุมวิชาการ เรื่อง การบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอุบัติใหม่

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 วันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ แนะนำบริการที่สำคัญของสำนักหอสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- บุคลากรสำนักหอสมุด คว้ารางวัลดีเด่นจากการนำเสนอผลงานในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 วันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ การให้บริการห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มช.
- สำนักหอสมุด เปิดบริการก่อนสอบนานกว่าเดิม

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557
ทันข่าว ทันโลก ด้วย e-Newspapers อ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารฉบับเต็มทั่วโลกได้ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 วันที่ 10 - 16 มีนาคม 2557
เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ห้องสมุดจัดให้บริการ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 12 วันที่ 17 - 23 มีนาคม 2557
ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ McGraw-Hill eBooks (Trial)
ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดลองใช้ฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
- เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ สำนักหอสมุด มช. ใช้บริการแอพพลิเคชั่น CMUL AirPAC for Android เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุดได้ทุกทีทุกเวลา

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 13 วันที่ 24 - 30 มีนาคม 2557
มช. จับมือ ทรู สร้างศูนย์ทรูแล็บ พร้อมบริการอย่างเป็นทางการ สิงหาคม นี้
- สำนักหอสมุดจัดบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเลือกวาระสารระดับนานาชาติเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการโดยใช้เครื่องมือ JCR

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 15 วันที่ 7 - 13 เมษายน 2557
เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ สำนักหอสมุด บริการแอพพลิเคชั่น CMU e-Teses CMU e- Research ในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 วันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557
ปิดเทอมนี้ ห้องสมุดให้ยืมน๊าน...นาน

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่19 วันที่ 5 - 11พฤษภาคม 2557
CMU e - Textbooks
- ปิดเทอมนี้ ห้องสมุดให้ยืมน๊าน...นาน

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 21 วันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2557
เชิญร่วมรับฟังถ่ายทอดเทคโนโลยี “Remote Sensing Innovation แบบบ้านๆ”

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 22 วันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2557
ข่าวดีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มช. ระหว่างรอเปิดภาคการศึกษาใหม่ 1/2557 ห้องสมุด วันที่ 19 พฤษภาคม – 6 สิงหาคม 2557 ห้องสมุดให้คุณยืมหนังสือได้

ข่าวจากเว็บไซต์หนังสือพิพม์บ้านเมือง วันที่ 13 มิถุนายน 2557
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถานปนาห้องสมุด

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 วันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2557
สำนักหอสมุดจัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาห้องสมุด

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2557
งานฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 วันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2557
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ตอกสิ่ว ต้องลาย สืบสานงานศิลป์ บนกระดาษสา”
- ขอเชิญร่วมฟังการถ่ายทอดผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 เรื่อง “Experience from International Research Project : e – Tourism”

- ข่าวดี สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิต

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 27 วันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2557
สำนักหอสมุดจัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 28 วันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2557
ข่าวดี สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิต

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 29 วันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2557
ข่าวดี สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิต
- ขอเชิญร่วมฟังการถ่ายทอดผลการวิจัย ครั้งที่ 4 จากหิ้ง สู่ห้าง : กรณีศึกษาโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สำนักหอสมุดเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกและการทำซ้ำผลงานวิชาการ Turnitin

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 30 วันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2557
วันทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 34 วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2557
สำนักหอสมุด มช. อบรมโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 36 วันที่ 1 – 7 กันยายน 2557
ข่าวดี สำนักหอสมุดขยายจำนวนการยืมและวันยืมหนังสือให้นักศึกษาบัณฑิต ข้าราชการ พนักงานมหวิทยาลัยประจำสายปฏิบัติการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงาน

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 37 วันที่ 8 - 14 กันยายน 2557
ไม่ต้องหลบฝนอีกต่อไป ห้องสมุดมีร่มให้ยืมฟรี
- ขอเชิญสัมผัสหนังสือ และ AR  Book ที่ true LAB @ CMU วันที่ 8-30 กันยายน 2557

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 38 วันที่ 15 - 21 กันยายน 2557
ขอเชิญชวนบุคลากร มช. ทดลองใช้ฐานข้อมูล Cambridge Book Online

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 39 วันที่ 22 - 28 กันยายน 2557
SMS บริการแจ้งข้อความเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ
- ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Day ครั้งที่ 10

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 39 วันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2557
ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Day ครั้งที่ 10

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 41 วันที่ 6 -12 ตุลาคม 2557
บริการนำส่งเอกสาร Document Delivery
- ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Day ครั้งที่ 10

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 42 วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2557
งาน Medical Book Day ครั้งที่ 10

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 44 วันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทดลองใช้ฐานข้อมูล SciVal
- พิธีเปิดระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 45 วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดลองใช้ฐานข้อมูล WARC
- ประชุมวิชาการห้องสมุดดิจิทัลเอเซียแปซิฟิกระดับนานาชาติ ประจำปี 2557

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 47 วันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2557
ประชุมห้องสมุดดิจิทัลเอเซียแปซิฟิก ระดับนานาชาติ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 48 วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 49 วันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2557
พิธีเปิดงาน KM Day ครั้งที่ 9

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 50 วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2557
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและบริหารงานระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 51 วันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2557
นิทรรศการ การสาธิตการทำเครื่องเขิน และการเสวนาทางวิชาการ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 52 วันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2557
เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book fair ครั้งที่ 21