Clipping News ปี พ.ศ. 2556

การตัดข่าวและประมวลผลข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการประเมินผลข่าวจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการเผยแพร่ทางข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสื่อมวลชนอื่นๆ 

ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ Clipping News ปี พ.ศ. 2556

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 วันที่ 7 – 13 มกราคม 2556
ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดลองใช้ฐานข้อมูล Sage Knowledge

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 วันที่ 21 -  27 มกราคม 2556
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 วันที่ 4 – 10 มีนาคม 2556
สำนักหอสมุด มช. เชิญร่วมกิจกรรมสุดยอดนักอ่าน

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 วันที่ 8 – 14 เมษายน 2556
- เชิญร่วมกิจกรรมดูหนังฟังเพลง
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มช. ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองหรือสงกรานต์ล้านนา

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 วันที่ 15 - 21 เมษายน 2556
เชิญร่วมกิจกรรมดูหนังฟังเพลง

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 18 วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 255
เชิญร่วมกิจกรรมดูหนังฟังเพลง

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 19 วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2556
นักศึกษาคาดว่าฯ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 โปรดชำระหนี้สินและคืนหนังสือ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 วันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2556
ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Journal of Visualized Experiment (JoVE)

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 23 วันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2556
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้โครงการ PLAY & HUMAN LIBRARY

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 24 วันที่ 10 – 16 มิถุนายน 2556
เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ ห้องสมุดยุคใหม่กับการให้บริการ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 วันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2556
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาห้องสมุด ครบรอบ 49 ปี
- เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ แนะนำบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด มช.

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 27 วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2556
เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ มช. บริการและกิจกรรมสนับสนุนการ- - เป็นแหล่งสารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 29 วันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2556
ฝึกอบรม การป้องกันอัคคีภัยภายในสำนักหอสมุด
- เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ ห้องสมุดกับการเตรียมความพร้อมเปิดประตูสู่อาเซียน

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 30 วันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2556
ห้องสมุด...สมัยใหม่กับการให้บริการ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 31 วันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556
ประกาศการต่ออายุบัตรสมาชิกนักศึกษาบัณฑิตที่ยังอยู่ในหลักสูตรตั้งแต่รหัส 55 ลงไปสามารถยืมหนังสือได้

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 32 วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2556
เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 34 วันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2556
นิทรรศการ “ผญาปัญญาฅนยอง” และการเสวนาทางวิชาการ “เงาหัว ตัวตน สะหลีฅนยอง”
- งาน “KM Day ครั้งที่ 7”
- เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ จริยธรรมในงานวิชาการ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 – 8 กันยายน 2556
พิธีเปิดงาน “KM Day ครั้งที่ 7”
- พิธีเปิดนิทรรศการ “ผญาปัญญาฅนยอง” และการเสวนาทางวิชาการ “เงาหัว ตัวตน สะหลีฅนยอง”
- เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ ศูนย์สนเทศภาคเหนือกับการบริการสารสนเทศท้องถิ่นของสำนักหอสมุด มช.

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 37 วันที่ 9 - 15 กันยายน 2556
ห้องสมุดเปิดให้บริการนาน...กว่าเดิม
- สำนักหอสมุด มช. ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดลองใช้ฐานข้อมุล WorldCat Local

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 38 วันที่ 16 - 22 กันยายน 2556
เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ ขอเชิญร่วนงาน Happy Medical Book Day ครั้งที่ 9 มหกรรมหนังสือ สื่อการศึกษาแห่งปี

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 39 วันที่ 22 - 29 กันยายน 2556
ห้องสมุดคณะแพทย์ฯ จัดงาน Medical Book Day ครั้งที่ 9

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 40 วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2556
ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดลองใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Education Journals
- ห้องสมุดคณะแพทย์ฯ จัดงาน Medical Book Day ครั้งที่ 9
- สำนักหอสมุด มช. เปิดให้บริการแอพพลิเคชั่น CMUL AirPAC for Android

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 41 วันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2556
ห้องสมุดคณะแพทย์ฯ จัดงาน Medical Book Day ครั้งที่ 9
- เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันเชียงใหม่ (American Corner)

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 43 วันที่ 21 – 27 ตุลาคม 2556
เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ การให้บริการห้องสมุด สำหรับบุคคลทั่วไป

ข่าวจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์  27 ตุลาคม 2556
Class Librarian @CMU Lirary

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 45 วันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2556
เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 20
- Class Librarian @ CMU Library : บริการเชิงรุกสู่ห้องเรียน

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 46 วันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2556
เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 20

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2556
เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ ร่วมตามหาแรงบันดาลใจและเทคนิคในการเขียนกับกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านในงาน
ขอเชิญชมนิทรรสการส่งเสริมการอ่านในงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 20

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 48 วันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556
สำนักหอสมุด มช. ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 20

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 51 วันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2556
เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ Class Librarian : บริการเชิงรุกสู่ห้องเรียน

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 52 วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2556
แจ้งให้ทราบสำนักหอสมุด มช. ปิดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่