สำนักหอสมุดให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ชาวต่างชาติ จากสถาบันเอเชียอาคเนย์ศึกษา (Institute of South East Asian Affairs – ISEAA)

            สำนักหอสมุด ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมแก่นักศึกษา คณาจารย์ชาวต่างชาติ จากสถาบันเอเชียอาคเนย์ศึกษา (Institute of South East Asian Affairs – ISEAA) องค์กรในความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านบริการทรัพยากรสารนิเทศ ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560