Clipping News ปี พ.ศ. 2561

           การตัดข่าวและประมวลผลข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการประเมินผลข่าวจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการเผยแพร่ทางข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสื่อมวลชนอื่นๆ

ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ Clipping News ปี พ.ศ. 2561

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 วันที่ 8 - 14 มกราคม 2561
- ตารางดูหนัง-ฟังเพลง ประจำเดือนมกราคม 2561

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 วันที่ 15 - 21 มกราคม 2561
- สำนักหอสมุดเปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์ CMU Book Fair ครั้งที่ 24

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 วันที่ 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561
- ดาวน์โหลดเอกสารจากฐานข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัยได้ง่ายนิดเดียว

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 วันที่ 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
- ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24
- รายการเรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24
- บุคลากรสำนักหอสมุดคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานระดับดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
- งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
- พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 9 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561
- บริการ PULINET Catalog Sharing

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 วันที่ 12 - 18 มีนาคม 2561
- ท้าท้ายด้วยการเรียนของท่านด้วยกรณีศึกษาจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ฐานข้อมูล emeraldinsight
- ติดตามผลงานวิจัยใหม่จากฐานข้อมูลด้วยฟังชั่น Alert
- ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ จัดการอบรม ประจำเดือนมีนาคม 2561
- ดูหนังฟังเพลง ประจำเดือนมีนาคม 2561
- ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จัดการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมการวิจัย ประจำเดือนมีนาคม 2561

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 12 วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2561
- ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเดือน มีนาคม 2561

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 13 วันที่ 9 - 15 เมษายน 2561
- สำนักหอสมุด มช. เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล
- พิธีเปิดศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันในประเทศไทย (American Corner)

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 17 วันที่ 23 - 29 เมษายน 2561
- สำนักหอสมุดเปิดให้บริการนานขึ้น 18 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 18 วันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561
- สำนักหอสมุดเปิดให้บริการนานขึ้น 18 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561
- สำนักหอสมุด แนะนำฐานข้อมูลและบริการ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 19 วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2561
- ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล EBSCO Open Dissertaions

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 20 วันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2561
- ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบมืออาชีพ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 21 วันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561
- ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประจำเดือน พฤษภาคม 2561
- สำนักหอสมุดเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1
- งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 22 วันที่ 28 พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
- การสื่บค้นสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ 
สำนักหอสมุดนำบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 23 วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
- ขอเชิญอาจารย์-นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบมืออาชีพ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 24 วันที่ 11 - 17 มิถุนายน 2561
- ขอเชิญอาจารย์-นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบมืออาชีพ
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการสืบค้นสารสนเทศทางด้านเภสัชศาสตร์ การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสนับสนุนการวิจัย ประจำเดือน มิถุนายน 2561
- ช่วงเวลาให้บริการสำนักหอสมุด

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 32 วันที่ 6 - 12 สิงหาคม 2561
- บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 33 วันที่ 3 - 19 สิงหาคม 2561
- ช่องทางการติดตามข่าวสารของสำนักหอสมุด

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 34 วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2561
- โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2561

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 35 วันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561
- ช่วงเวลาให้บริการสำนักหอสมุด ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- ศูนย์สนเทศภาคเหนือปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 49 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2561
- ขอเชิญทดลองใช้บริการฐานข้อมูล J-GATE, BOOKBOON, COB Journals Online

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 52 วันที่ 24 -30 ธันวาคม 2561
- รับสมัครจิตอาสานักศึกษาช่วงงานห้องสมุด
- ชวนอ่านราชกิจจานุเบกษา